Vastgoedwoordenboek: technisch

Hieronder vindt u het vastgoedwoordenboek "technisch". Indien u snel naar een woord wil zoeken, toets dan "Ctrl" tegelijkertijd "F" en vul het woord in wat u zoekt. Indien u algemene vragen heeft kunt u altijd bellen met Flexas.com op 085-4852184.

Alarmsysteem
Een alarmsysteem of alarminstallatie is een elektronisch systeem dat een alarm geeft bij gevaarlijke gebeurtenissen. Een gangbare term is inbraakalarm, doch de huidige alarmsystemen hebben meestal meerdere mogelijkheden, zoals het detecteren van brand, diefstal, bij een persoonlijk alarm, etc.

Architect
Met architect wordt in het algemeen een ontwerper van gebouwen bedoeld, die dit ontwerp visualiseert (op tekening zet) en de verwerkelijking van dit concept technisch en administratief begeleidt.

Asbest
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbest is een natuurlijk product.

Bijgebouw
Een bijgebouw is een zelfstandig bouwwerk. Het staat niet in directe verbinding met uw woning maar wordt via een aparte toegangsdeur bereikt. Het kan wel tegen de woning aangebouwd worden.

Bouwchecklist
Deze checklist is bedoeld om u voldoende inzicht te geven in de processen en besluitvormings momenten die tijdens het eerste moment vanaf de planvorming tot aan de uiteidelijke realisatie zich voordoen en die uiteindelijk ervoor kunnen zorgen of uw plannen wel of niet gerealiseerd worden.

Bouwgrond
Grond waar op gebouwd kan worden.

Bouwkundig rapport
Het opstellen van een bouwkundig rapport is aan te bevelen bij aan- of verkoop van uw woning, het uiteindelijke rapport is tevens geschikt en voldoet aan de eisen die gesteld zijn t.b.v de Nationale Hypotheek Garantie. De bouwkundige keuring wordt uitgevoerd door ervaren bouwkundige. Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven, voorzien van foto's, wordt full color uitgeprint en in drievoud verzonden.

Bouwtechnische keuring
Wanneer u onroerend goed koopt is het altijd verstandig om een bouwtechnische keuring uit te laten voeren. U komt dan te weten in welke technische staat dit pand verkeerd.

Bouwvak
Een vakantieperiode wanneer de gehele bouwbranche met vakantie is.

Bouwvergunning
Een vergunning om te mogen bouwen of verbouwen.

Brutovloeroppervlakte
Dit betreft de vloeroppervlakte van de ruimte, dan wel van meerdere ruimten van een vastgoedobject gemeten (volgens NEN 2580) op vloerniveau langs de buitenomtrek van de (buitenste) opgaande scheidingsconstructie, die de desbetreffende ruimte(n) omhullen.

Casco panden
Een casco pand heeft alleen nog de draagmuren en is verder helemaal leeg. Alles is eruit er wordt meestal opnieuw opgebouwd.

Duurzaam vastgoed
Duurzaam vastgoed betekent dat het vastgoed lang mee gaat en dat het niet snel zal verpauperen.

Energielabel
Het energielabel is een middel om consumenten in één oogopslag te informeren over het energieverbruik van apparaten, auto's en woningen. Hiermee zijn consumenten in staat om zuinige aankopen te onderscheiden van onzuinige.

Laaddocks
Laaddocks worden gebruikt voor het laden en lossen van vrachtwagens. Door de docks hoeft men niet meer het hoogteverschil te overbruggen.

Luchtbehandeling
Onder luchtbehandeling wordt verstaan het behandelen van de lucht in gebouwen ten behoeve van de klimaatbeheersing in deze gebouwen.

Monument
Een monument is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht om de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde.

Onderhoudsplan
Door middel van een meerjare onderhoudsplan kan een constante kwaliteit van de gebouwen gegarandeerd worden. Het voorkomt risico's zoals achterstallig onderhoud en afname van gebruiksmogelijkheden. Aan de hand van meerjaren onderhoudsplan kan constructief gewerkt worden aan preventief onderhoud, zodat onvoorziene adhoc klussen voorkomen kunnen worden.

Projectinrichting
Inrichting van een geheel kantoor.

Projectontwikkelaar
Projectontwikkeling is het tot stand brengen van een of meer bouwprojecten. Dit gebeurt vaak op eigen initiatief maar soms ook op initiatief van de overheid. Een belangrijk kenmerk is dat het bij projectontwikkeling bijna altijd gaat om het realiseren van een bouwplan zonder oogmerk tot zelf exploiteren en zonder zekerheid van een afnemer. In bijna alle gevallen wordt een gerealiseerd plan door de gemeente in beheer genomen.

Utiliteitsbouw
Utiliteitsbouw beslaat alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Enkele voorbeelden: Gebouwen om in te werken zoals fabrieken, kantoren en opslagruimtes.Gebouwen voor commerciële dienstverlening zoals winkels en garages. Verzorgingsinstellingen zoals ziekenhuizen. Recreatievoorzieningen zoals bioscopen.

Veiligheidsmonitor
De Veiligheidsmonitor is een grootschalig onderzoek naar de gevoelens van (on)veiligheid bij de bevolking. Ook de leefbaarheid in de buurt, buurtproblemen, slachtofferschap, aangiftegedrag, respectloos gedrag, de beoordeling van het gemeentelijke veiligheidsbeleid en het functioneren van de politie worden gemeten. De Veiligheidsmonitor is gestart in 2008 en het onderzoek zal jaarlijks terugkeren.

Verontreinigde grond
Verontreinigde grond voldoet niet aan één of meer van de criteria voor schone grond. Er is onderscheid tussen licht- en ernstig verontreinigde grond: Licht verontreinigde grond bevat geen concentraties van stoffen boven de interventiewaarden. In ernstig verontreinigde grond zitten één of meerdere stoffen boven de interventiewaarde.

Verpanding
Verpanding is het als onderpand overdragen van de rechten van een polis, zoals de uitkering op de einddatum en bij eerder overlijden, aan de geldverstrekker.

Vide
Een vide in een gebouw is een open ruimte die over twee of meerdere verdiepingen doorgaat. Een vide ontstaat als een deel van een verdiepingsvloer wordt weggelaten waardoor uitzicht op een lagere verdieping ontstaat.

Vloerbelasting
Dit is de belasting ie een vloer aankan. De vloerbelasting wordt vaak uitgedrukt in kg per m2.

Vluchtroutes
Dit de route die u moet volgen wanneer er een calamiteit ontstaat binnen een gebouw.

Vrije hoogte
De vrije hoogte wordt in het gedefinieerd als "de verticale afstand tussen de bovenkant van een afgewerkte vloer of het maaiveld en de onderkant van het laagste, daarboven gelegen constructiedeel". In het bouwbesluit staat beschreven welke eis er aan de vrije hoogte wordt gesteld voor de verschillende soorten ruimte.