Algemene voorwaarden

Inleiding

De websites Flexas.com en Nedstone.com zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door Flexas B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70311919 en geregistreerd adres Overschiestraat 63, 1062 XD Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij bieden een gratis service voor huurders van commercieel vastgoed. Wij worden door de verhuurder betaald door middel van het in rekening brengen van advertentiekosten voor het plaatsen van een advertentie of een adviesvergoeding bij een huurtransactie.

1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.1 Door de toegang tot, de communicatie met of het gebruik van enig onderdeel van de Flexas.com-website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Flexas.com kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment naar eigen inzicht wijzigen, zonder u daarvan vooraf op de hoogte te stellen. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, dan ontvangt u geen aanmeldingen van Flexas.com.

1.2 Elke aanmelding of introductie van een klant bij een verhuurder door Flexas.com is gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst tussen Flexas.com en verhuurder. Een aanmelding of introductie geeft aanleiding tot betaling van een provisie bij een succesvolle leasetransactie conform artikel 2 hierna.

2. Provisievergoeding

2.1 De vergoeding wordt betaald in de vorm van een provisie voor de introductie van een klant/huurder bij de verhuurder. De vergoeding is in geval van leasevergoeding 10% over de totale contractwaarde van het eerste jaar exclusief eventuele kortingen of incentives.

2.2 De vergoeding is gebaseerd op een eenjarige huurovereenkomst, voor elk extra jaar dat bij de start wordt vermeld, wordt een extra 0,5% toegevoegd.

2.3 Indien de Lead een Huurovereenkomst tekent voor een periode die korter is dan 12 maanden, dan bedraagt de Courtage 10% over de totale contractwaarde van de Huurovereenkomst. Wordt de Huurovereenkomst na de eerste periode één of meerdere keren verlengd, dan is Verhuurder 10% Courtage verschuldigd over de totale contractwaarde van die verlenging(en) in de resterende maanden van het eerste jaar.

2.4 De introductie van een klant/huurder bij verhuurder kan op de volgende wijze plaatsvinden:

- Planning van een bezichtiging tussen klant/huurder en verhuurder.

- Verzending van een aanvraag per e-mail naar verhuurder met contactgegevens en zoekopdracht van de klant/huurder.

2.5 De honorariumfactuur wordt samengesteld op basis van een door Flexas.com met verhuurder geïntroduceerde kopie van de huurovereenkomst tussen de klant/huurder.

2.6 Verhuurder is verplicht om binnen 14 dagen na ondertekening van de door Flexas.com geïntroduceerde huurovereenkomst tussen de klant/huurder en verhuurder een kopie van de huurovereenkomst per e-mail te sturen naar [email protected].

2.7 Na beëindiging van de Overeenkomst worden de lopende zoekopdrachten van aangebrachte Leads altijd correct afgehandeld. Flexas.com wordt ten aanzien van deze Leads bij de totstandkoming van de Huurovereenkomst gehonoreerd zoals vermeld in deze Overeenkomst, ook als deze na de beëindiging van deze Overeenkomst tot stand komen.

2.8 Indien de lead binnen 12 maanden na ondertekening van de Huurovereenkomst uitbreidt binnen hetzelfde kantoor en/of concept van Verhuurder, ontvangt Flexas.com de in artikel 2.1/2.2 beschreven Courtage over de uitbreiding.

2.9 De betalingstermijn is 14 dagen.

2.10 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 

3. Verkoop van kantoorruimte of bedrijfsruimte

3.1 Indien verhuurder de aangeboden kantoorruimte of bedrijfsruimte (of een deel daarvan) verkoopt, dan is het de verantwoordelijkheid van verhuurder om Flexas.com hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen en de toekomstige eigenaren op de hoogte te stellen van de toekomstige verplichtingen voor de betaling van provisie in geval van een succesvolle introductie van een klant zoals beschreven in artikel 2.

3.2 Bij de verkoop van de aangeboden kantoorruimte of bedrijfsruimte verwachten wij dat alle risico's en verplichtingen jegens Flexas.com deel uitmaken van de verkoop, waardoor de nieuwe eigenaar verplicht zal zijn de toekomstige betalingen aan Flexas.com te verrichten. Het niet nakomen hiervan leidt ertoe dat de oorspronkelijke eigenaren aansprakelijk zijn voor eventuele openstaande posten of toekomstige provisies.

4. Openstaande facturen

4.1 Flexas.com behoudt zich het recht voor om rente te berekenen over openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken. Hiervoor wordt de wettelijke rente van 7,75% in rekening gebracht.

4.2 Indien Flexas.com ondanks een betalingsherinnering toch geen betaling heeft ontvangen, dan kan dit leiden tot uitbesteding van de vordering aan een incassobureau of deurwaarder. Eventuele extra kosten zullen aan de verhuurder in rekening worden gebracht.

5. Auteursrecht

5.1 De website, software, teksten, afbeeldingen, vormgeving en alle andere materialen op Flexas.com vallen onder het auteursrecht van Flexas.com. Alle rechten zijn voorbehouden. Elk gebruik van het materiaal op deze website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexas.com is ten strengste verboden.

5.2 Flexas.com is vrij om de informatie over kantoorruimtes te gebruiken in haar marketing of online en offline uitingen op media van derden.

5.3 Flexas.com is niet verantwoordelijk voor de juistheid van teksten, gegevens en afbeeldingen van de gebouwen, kantoorruimtes en advertenties op de website.

5.4 Verhuurder garandeert dat al het (beeld)materiaal dat zij aan Flexas.com aanlevert geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Verhuurder verstrekt Flexas.com een onherroepelijke, niet-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om het (beeld)materiaal te gebruiken voor het aanbieden van de kantoorruimte, (online) reclame, PR- en andere publiciteitsactiviteiten.

5.5 Verhuurder vrijwaart Flexas.com tegen alle (dreigende) vorderingen van derden (inclusief Leads) die gebaseerd zijn of verband houden met de stelling dat het door Verhuurder verstrekte (beeld)materiaal inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of dat de informatie die Verhuurder aan Flexas.com heeft verstrekt onjuist is. Verhuurder zal Flexas.com in rechte verdedigen tegen dergelijke aanspraken en alle door Flexas.com in dit verband gemaakte kosten en geleden schade vergoeden.

6. Acceptatie aanvragen

6.1 Indien Flexas.com een aanvraag heeft verzonden, die al bekend is bij verhuurder, dan moet Flexas.com hiervan binnen 48 uur per e-mail op de hoogte worden gesteld, ook wel een "Afwijzing" genoemd.

6.2 Indien Flexas.com geen "Afwijzing" ontvangt van verhuurder, dan heeft Flexas.com bij het sluiten van een huurovereenkomst tussen de geïntroduceerde klant/huurder en verhuurder recht op de courtage zoals beschreven in artikel 2.

7. Recht op een commissievergoeding

7.1 Indien Flexas.com een klant/huurder introduceert in de vorm van een bezichtiging en dit leidt tot een huurovereenkomst, dan heeft Flexas.com telkens recht op een provisie zoals beschreven in artikel 2, ongeacht of de lead eerder is gemeld door een derde partij of een samenwerkende partij van verhuurder.

7.2 Flexas.com zal telkens door de verhuurder in staat worden gesteld om een bezichtiging tussen klant/huurder en verhuurder te plannen, ongeacht of deze applicatie bij verhuurder bekend is.

8. Mediaproducten

8.1 Bij aankoop van één of meerdere mediaproducten van Flexas.com wordt het gehele bedrag vooraf, na goedkeuring van de opdrachtgever, in rekening gebracht.

8.2 Flexas.com is verplicht de mediaproducten binnen 30 dagen na goedkeuring aan de opdrachtgever te leveren.

8.3 Indien op het moment van de geplande afspraak met de opdrachtgever niemand op locatie aanwezig is en de fotograaf of videomaker zijn werk niet kan doen, dan zal Flexas.com het volgende in rekening brengen aan de opdrachtgever:

- € 450 excl. BTW bij aankoop van het gehele pakket.

- € 100 excl. BTW bij aankoop van een enkel product uit het mediapakket.

9. Geheimhouding

De door Flexas.com geïntroduceerde aanvragen of bezichtigingen worden uitsluitend gebruikt voor het aanbod van verhuurder. Het is de verhuurder niet toegestaan de geïntroduceerde klanten/gebruikers in contact te brengen met derden. Bij het aangaan van een huurovereenkomst tussen de geïntroduceerde opdrachtgever/huurder en een door verhuurder geïntroduceerde derde zal Flexas.com de courtage zoals omschreven in artikel 2 aan verhuurder in rekening brengen.

10. Geschillen

10.1 Flexas.com is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die Verhuurder lijdt. De maximale                            
aansprakelijkheid van Flexas.com is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat Verhuurder in de 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan Courtage heeft betaald aan Flexas.com.

10.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of deze algemene voorwaarden mochten ontstaan, zullen uitsluitend in eerste instantie worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam.